Svangerskapsdiskriminering ved forlengelse av arbeidsavtale

Svangerskapsdiskriminering ved forlengelse av arbeidsavtale

Introduksjon

Law & More har nylig gitt råd til en ansatt i Wijeindhoven Grunnlag i sin søknad til Human Rights Board (College Rechten voor de Mens) om hvorvidt stiftelsen gjorde et forbudt skille på grunnlag av kjønn på grunn av hennes graviditet og for å behandle diskrimineringsklagen hennes uaktsomt.

Menneskerettighetsnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som blant annet avgjør i enkeltsaker om det foreligger diskriminering på jobb, i utdanning eller som forbruker.

Stichting Wijeindhoven er en stiftelse som utfører arbeid for kommunen av Eindhoven innen det sosiale domenet. Stiftelsen har rundt 450 ansatte og har et budsjett på 30 millioner euro. Av de ansatte er rundt 400 generalister som har kontakt med rundt 25,000 XNUMX Eindhoven innbyggere fra åtte nabolagslag. Vår klient var en av generalistene.

16. november 2023 avsa styret sin dom.

Arbeidsgiveren forbød kjønnsdiskriminering

Under saksbehandlingen påsto vår klient fakta som tydet på kjønnsdiskriminering. Styret fant, basert på det hun la fram, at hennes prestasjoner oppfylte kravene. Videre har arbeidsgiver aldri kalt henne til regnskap for mangler ved hennes prestasjoner.

Arbeidstakeren var fraværende en tid på grunn av graviditet og foreldreskap. Ellers var hun aldri fraværende. Før fraværet fikk hun likevel godkjenning til å delta på opplæring.

Et døgn etter at hun kom tilbake, hadde den ansatte et møte med sin overordnede og sin personalansvarlige. Under samtalen ble det antydet at arbeidstakerens ansettelse ikke ville bli videreført etter utløpet av hennes midlertidige kontrakt.

Arbeidsgiveren antydet senere at beslutningen om å ikke fornye ville være på grunn av manglende synlighet på arbeidsplassen. Dette er merkelig fordi den ansatte hadde en omreisende stilling og dermed drev hovedsakelig på individualistisk grunnlag.

Styret finner at:

«tiltalte klarte ikke å bevise at (fravær knyttet til arbeidstakerens) graviditet ikke var årsaken til at arbeidsavtalen ikke ble fornyet. Saksøkte foretok derfor direkte kjønnsdiskriminering mot søkeren. Direkte diskriminering er forbudt med mindre et lovfestet unntak gjelder. Det er verken hevdet eller vist at dette er tilfelle. Nemnda finner derfor at saksøkte foretok forbudt kjønnsdiskriminering mot søkeren ved ikke å inngå ny arbeidsavtale med søkeren.»

Uforsiktig behandling av diskrimineringsklage

Det var ikke kjent i Wijeindhoven hvor og hvordan du sender inn en diskrimineringsklage. Den ansatte sendte derfor inn en skriftlig diskrimineringsklage til direktør og leder. Direktøren svarte at han hadde foretatt interne undersøkelser og på den bakgrunn ikke delte den ansattes synspunkt. Direktøren påpeker muligheten for å klage til ekstern fortrolighetsrådgiver. En klage sendes deretter inn til den konfidensielle rådgiveren. Sistnevnte informerer da om at tiltalte er på feil adresse. Den fortrolige rådgiveren informerer henne om at han ikke gjør noen sannhetsfinning, for eksempel å høre begge sider av argumentet eller gjennomføre en undersøkelse. Den ansatte ber så direktøren på nytt om å behandle klagen. Direktøren informerer henne deretter om at han fastholder sitt standpunkt fordi klagen ikke inneholder nye fakta og omstendigheter.

Etter å ha gjort det kjent at ytterligere tiltak var tatt med Menneskerettighetsstyret, Wijeindhoven ga uttrykk for vilje til å drøfte fortsatt ansettelse eller kompensasjon på betingelse av at klagen til styret ble trukket.

Styret merker seg følgende i denne forbindelse:

«at til tross for søkerens svært begrunnede og konkrete diskrimineringsklage, har ikke innklagede undersøkt klagen nærmere. Etter styrets oppfatning burde tiltalte ha gjort det. I et slikt tilfelle kan ikke regissørens meget kortfattede respons strekke til. Ved å fastslå, uten høring, at det ikke var tilstrekkelig substans for en diskrimineringsklage, unnlot saksøkte sin plikt til å behandle søkerens klage forsiktig. Dessuten krever en diskrimineringsklage alltid et begrunnet svar.»

Svar fra Wijeindhoven

Ifølge Eindhovens Dagblad, Wijeindhovensitt svar er: «Vi tar denne dommen på alvor. Diskriminering i enhver form strider mot våre standarder og verdier. Vi beklager at vi uforvarende ga inntrykk av at vi ikke fornyet en kontrakt på grunn av svangerskapsplager. Vi vil ta rådene til oss og undersøke hvilke forbedringsgrep vi må ta.»

Svar fra Law & More

Law & More hilser dommen fra Menneskerettighetsstyret velkommen. Firmaet bidrar gjerne til å bekjempe diskriminering. Diskriminering knyttet til graviditet bør bekjempes for å fremme likestilling på jobb.

Law & More