Foreldremyndighet bilde

Foreldremyndighet

Når et barn blir født, har moren til barnet automatisk foreldrenes autoritet over barnet. Bortsett fra i tilfeller der moren fremdeles er underordnet på den tiden. Hvis moren er gift med partneren eller har et registrert partnerskap under fødselen av barnet, har også faren automatisk foreldrenes autoritet over barnet. Hvis mor og far til et barn bor utelukkende sammen, gjelder ikke felles forvaring automatisk. Ved samliv må barnets far, hvis han ønsker det, anerkjenne barnet i kommunen. Dette betyr ikke at partneren også har omsorg for barnet. For å oppnå dette må foreldrene i fellesskap sende inn en anmodning om felles forvaring for retten.

Hva betyr foreldrenes autoritet?

Foreldremyndighet betyr at foreldrene har makt til å bestemme viktige avgjørelser i livet til deres mindreårige barn. For eksempel medisinske avgjørelser, skolevalg eller avgjørelsen hvor et barn skal ha sin hovedbolig. I Nederland har vi enhodet varetekt og felles varetekt. Enhodet forvaring betyr at forvaret ligger hos den ene forelderen og felles forvaring betyr at forvaringen utøves av begge foreldrene.

Kan fellesmyndighet endres til enhodet myndighet?

Det grunnleggende prinsippet er at felles forvaring, som eksisterte på ekteskapstidspunktet, fortsetter etter en skilsmisse. Dette er ofte i barnets interesse. Imidlertid kan en av foreldrene i skilsmissesak eller etter skilsmissesak be retten om å ta ansvaret for enhodet forvaring. Denne forespørselen vil bare bli imøtekommet i følgende tilfeller:

  • hvis det er en uakseptabel risiko for at barnet blir fanget eller mistet mellom foreldrene, og det ikke forventes at dette vil forbedres tilstrekkelig i overskuelig fremtid, eller
  • endring av forvaring er ellers nødvendig for barnets beste.

Praktisk erfaring har vist at forespørsler om enhodet autoritet kun blir gitt i unntakstilfeller. Ett av kriteriene nevnt ovenfor må være oppfylt. Når søknaden om enslig omsorg imøtekommes, er ikke foreldrene som har foreldreretten, lenger pålagt å konsultere den andre forelderen når viktige beslutninger i barnets liv er involvert. Forelderen som er fratatt forvaring, har altså ikke lenger ordet i barnets liv.

Barnets beste

"Barnets beste" har ingen konkret definisjon. Dette er et vagt konsept som må fylles ut av omstendighetene i hver familiesituasjon. Dommeren vil derfor måtte se på alle omstendighetene i en slik søknad. I praksis brukes imidlertid en rekke faste utgangspunkt og kriterier. Et viktig utgangspunkt er at felles myndighet må beholdes etter en skilsmisse. Foreldre må kunne ta viktige beslutninger om barnet sammen. Dette betyr også at foreldrene må kunne kommunisere godt med hverandre. Imidlertid er dårlig kommunikasjon eller nesten ingen kommunikasjon ikke nok til å oppnå forvaring. Først når dårlig kommunikasjon mellom foreldre skaper en risiko for at barna blir fanget mellom foreldrene sine, og hvis dette ikke forventes å bli bedre innen kort tid, vil retten avslutte felles forvaring.

I løpet av saken kan dommeren også noen ganger søke råd fra en ekspert for å avgjøre hva som er til barnets beste. Han kan da for eksempel be barnevernstyret om å undersøke og utstede en rapport om hvorvidt enslig eller felles forvaring er til barnets beste.

Kan myndigheten endres fra enhodet til felles myndighet?

Hvis det er enhodet forvaring og begge foreldrene vil endre det til felles forvaring, kan dette ordnes gjennom domstolene. Dette kan bestilles skriftlig eller digitalt via et skjema. I så fall vil det bli notert i forvaringsregisteret om at barnet det er snakk om har felles forvaring.

Hvis foreldrene ikke er enige om endringen fra ensidig forvaring til felles forvaring, kan den forelderen som ikke har forvaring på det tidspunktet ta saken til retten og søke om å bli medforsikret. Dette vil bare bli avvist hvis det er ovennevnte hemmelige og tapte kriterium, eller hvis avvisning ellers er nødvendig av hensyn til barnets beste. I praksis innvilges ofte en anmodning om å endre eneforvaring til felles forvaring. Dette er fordi vi i Nederland har prinsippet om lik foreldre. Dette prinsippet betyr at fedre og mødre skal ha en likeverdig rolle i omsorgen og oppveksten av barnet sitt.

Slutten på foreldrenes autoritet

Foreldres varetekt slutter ved lovoverføring så snart barnet fyller 18 år. Fra det øyeblikket er et barn myndig og har makten til å bestemme over sitt eget liv.

Har du spørsmål om foreldremyndighet, eller ønsker du å bli hjulpet i en prosedyre for å søke om enslig eller felles foreldremyndighet? Ta kontakt med en av våre erfarne familierettadvokater direkte. Advokatene på Law & More vil gjerne gi råd og hjelpe deg i slike prosedyrer til barnets beste.

Law & More