Midlertidig ansettelseskontrakt

Midlertidig ansettelseskontrakt

Mens tidsbegrensede arbeidskontrakter tidligere var unntaket, ser de ut til å ha blitt regelen. En tidsbestemt arbeidsavtale kalles også en midlertidig arbeidsavtale. En slik arbeidsavtale inngås for en begrenset periode. Det er ofte konkludert for seks måneder eller et år. I tillegg kan denne kontrakten også inngås for varigheten av arbeidet. Hva bør du være oppmerksom på når du tilbyr arbeidsavtalen? Hva legger du i den? Og hvordan ender arbeidsavtalen?

Hva er det?

Det inngås en tidsbestemt arbeidsavtale for en bestemt periode. Dette kan være for noen måneder, men også flere år. Deretter opphører åremålsavtalen. Derfor avsluttes det automatisk, og det må ikke gjøres noe mer fra verken arbeidsgiver eller arbeidstaker. Arbeidsgiver kan imidlertid bli erstatningsansvarlig dersom han ikke overholder oppsigelsesfristen når åremålsavtalen utløper. Konsekvensen av det «automatiske» utløpet er at arbeidstakere har mindre sikkerhet med en tidsbestemt arbeidsavtale fordi arbeidsgiver ikke lenger trenger å varsle (via oppsigelsestillatelse fra UWV) eller oppløses (via tingretten) for å kvitte seg. av den ansatte. Heving eller oppløsning av arbeidsavtalen må skje ved arbeidsavtale på ubestemt tid. Det er ganske mange vilkår knyttet til disse oppsigelsesformene.

Spesielt i dårlige økonomiske tider har den tidsbegrensede arbeidskontrakten blitt et interessant alternativ for arbeidsgivere.

Tilby en tidsbestemt kontrakt.

Det er flere viktige punkter å vurdere før du tilbyr en kontrakt:

Kjedeordning: antall åremålskontrakter

Du må vurdere den såkalte kjederegelen med åremålskontrakt. Dette avgjør når en midlertidig arbeidsavtale går over til en fast arbeidsavtale. I henhold til denne forskriften kan du maksimalt inngå tre påfølgende midlertidige ansettelseskontrakter i løpet av 36 måneder. Andre ordninger kan gjelde i tariffavtalen

Inngår du mer enn tre påfølgende midlertidige ansettelseskontrakter? Eller overstiger arbeidsavtalene 36 måneder, inkludert intervaller på inntil 6 måneder? Og er det ingen bestemmelse i tariffavtalen som øker antall kontrakter eller denne perioden? Da går den siste midlertidige arbeidsavtalen automatisk over i en fast arbeidskontrakt.

Arbeidsavtaler er suksessive dersom arbeidstakeren har vært ute av tjeneste i seks måneder eller mindre mellom dem. Vil du bryte kjeden av arbeidskontrakter? Da må du sørge for mer enn seks måneder.

Cao

En tariffavtale (CAO) inneholder noen ganger bestemmelser for å tilby en tidsbestemt arbeidsavtale. En tariffavtale kan for eksempel inneholde unntak fra regelen om kontraktskjede. Tenk på bestemmelser som tillater flere midlertidige ansettelseskontrakter for lengre perioder. Har din bedrift eller bransje en tariffavtale? Sjekk da hva som er regulert på dette området.

Likebehandling

Ansatte skal kunne regne med likebehandling. Dette gjelder også ved tilbud om tidsbegrenset arbeidsavtale. For eksempel er det forbudt å ikke fornye den midlertidige arbeidsavtalen til en gravid arbeidstaker eller kronisk syk arbeidstaker på grunn av graviditet eller kronisk sykdom.

Påfølgende arbeidsgivere

Er det påfølgende arbeidsgivere? Deretter fortsetter kjeden av arbeidskontrakter (og kan telles). Etterfølgende arbeidsgivere kan være tilfelle ved en bedriftsovertakelse. Eller hvis en arbeidstaker er ansatt i et arbeidsformidlingsbyrå og senere direkte hos en arbeidsgiver. Arbeidstakeren får da en annen arbeidsgiver, men fortsetter å utføre samme eller lignende arbeid.

Innhold i kontrakten

Innholdet i arbeidsavtalen tilsvarer stort sett innholdet i en tidsubestemt arbeidsavtale. Det er imidlertid noen særegenheter:

Varighet

En tidsbestemt arbeidsavtale skal angi arbeidsavtalens varighet. Termen er vanligvis indikert med en startdato og en sluttdato.

Det er også mulig at en midlertidig ansettelseskontrakt ikke inneholder sluttdato, for eksempel ved en arbeidskontrakt for varigheten av et prosjekt. Eller å erstatte en langtidssykemeldt ansatt inntil de kan gjenoppta arbeidet selvstendig. I de tilfellene må du objektivt kunne fastslå prosjektets slutt eller returen til den langtidssyke. Avslutningen av arbeidsavtalen avhenger da av den objektive bestemmelsen og ikke av arbeidstakerens eller arbeidsgiverens vilje.

Midlertidig oppsigelsesklausul

Å inkludere en midlertidig oppsigelsesklausul i en tidsbegrenset arbeidsavtale er lurt. Denne klausulen gir mulighet til å si opp arbeidsavtalen tidlig. Ikke glem å navngi oppsigelsesfristen. Husk at ikke bare en arbeidsgiver kan si opp en arbeidsavtale tidlig, men også en arbeidstaker.

Prøvetid

En prøvetid er bare noen ganger tillatt i en tidsbestemt arbeidsavtale. Du kan kun godta en prøvetid i midlertidige ansettelseskontrakter med følgende kontraktsvarighet:

 • Mer enn seks måneder, men mindre enn to år: maksimal prøvetid på én måned;
 • 2 år eller mer: maksimalt to måneders prøvetid;
 • Uten sluttdato: maksimalt en måneds prøvetid.

Konkurranseklausul

Siden 1. januar 2015 har det vært forbudt å inkludere konkurranseklausul i en tidsbegrenset arbeidsavtale. Unntaket fra denne hovedregelen er at en konkurranseklausul kan inngå i en tidsbegrenset arbeidsavtale dersom konkurranseklausulen er ledsaget av en begrunnelse som viser at klausulen er nødvendig på grunn av vesentlige forretnings- eller tjenesteinteresser vedr. arbeidsgiverens del. En konkurranseklausul kan derfor kun i unntakstilfeller inngå i en tidsbegrenset arbeidsavtale.

Når blir en hurtigkontrakt til en fast kontrakt?

Fast kontrakt etter tre påfølgende midlertidige kontrakter

En ansatt får automatisk en fast kontrakt dersom:

 • Han har hatt mer enn tre midlertidige kontrakter med samme arbeidsgiver, eller;
 • Han har hatt mer enn tre midlertidige kontrakter med påfølgende arbeidsgivere for samme type arbeid. (For eksempel, hvis en ansatt først jobber gjennom et arbeidsformidlingsbyrå og deretter slutter seg direkte til arbeidsgiveren), og;
 • Pausen (intervallet) mellom kontrakter er maksimalt 6 måneder. For midlertidig gjentakende arbeid (ikke begrenset til sesongarbeid) som kan utføres i inntil 9 måneder i året, kan det maksimalt gå 3 måneder mellom kontraktene. Dette skal imidlertid inn i tariffavtalen, og;
 • Den ansattes 3. kontrakt utløper 1. januar 2020 eller senere, og;
 • Det er ingen andre vilkår i tariffavtalen, da avtalene i tariffavtalen går foran.

Fast kontrakt etter tre år med midlertidige kontrakter

En ansatt får automatisk en fast kontrakt hvis:

 • Han har fått flere midlertidige kontrakter med samme arbeidsgiver i over tre år. Eller for samme type arbeid med påfølgende arbeidsgivere;
 • Det er maksimalt 6 måneder mellom kontrakter (intervallet). For midlertidig gjentakende arbeid (ikke begrenset til sesongarbeid) som kan utføres i inntil 9 måneder i året, kan det maksimalt gå 3 måneder mellom kontraktene. Dette skal imidlertid inn i tariffavtalen;
 • Det er ingen andre vilkår i tariffavtalen.

unntak

Kjederegelen gjelder kun for noen. Du har ikke rett til automatisk forlengelse av en fast kontrakt i følgende situasjoner:

 • For en lærekontrakt for et BBL (yrkesfaglig opplæring) kurs;
 • Alder under 18 år med arbeidstid på opptil 12 timer per uke;
 • En vikar med en byråklausul;
 • Du er en praktikant;
 • Du er lærervikar ved en barneskole ved sykdom hos lærere eller hjelpepersonell;
 • Du har en AOW-alder. Arbeidsgiver kan gi arbeidstakeren seks midlertidige kontrakter på 4 år fra folkepensjonsalderen.

Utløp av åremålskontrakt

En tidsbegrenset ansettelseskontrakt opphører ved utløpet av avtalt periode eller etter avsluttet prosjekt. Er det en midlertidig arbeidsavtale på 6 måneder eller lenger? I så fall må du gi beskjed, dvs. gi skriftlig beskjed om du ønsker å fortsette arbeidsavtalen og eventuelt på hvilke vilkår. For eksempel hvis du ikke forlenger den midlertidige arbeidsavtalen. Det beste er om du sa fra deg senest en måned før arbeidsavtalens utløp. Dersom du ikke gjør det, skylder du en kompensasjon på én månedslønn. Eller, hvis du gir beskjed for sent, et forholdsmessig beløp. Det er opp til arbeidsgiver å bevise at han ga rettidig skriftlig varsel. Vi anbefaler derfor å sende varselet med rekommandert post og ta vare på track & trace-kvitteringen. Foreløpig brukes også ofte en e-post med mottak og lest bekreftelse.

konklusjonen

Det er lurt for både arbeidsgiver og arbeidstaker å ha nødvendige kontrakter (som tidsbestemte og tidsbegrensede arbeidskontrakter) utarbeidet av en advokat. Spesielt for en arbeidsgiver kan en enkelt utkast lage en modell han kan bruke for alle fremtidige arbeidskontrakter. Forresten, hvis det oppstår problemer i mellomtiden (f.eks. oppsigelse eller problemer rundt varetektskjeden), er det også lurt å engasjere en advokat. En god advokat kan forebygge flere problemer og løse problemer som allerede har oppstått.

Har du spørsmål om midlertidige kontrakter eller ønsker en kontrakt utarbeidet? Ta i så fall kontakt med oss. Våre advokater er spesialister på ansettelseslov og hjelper deg gjerne!

 

Law & More