Oppsigelsesvilkår i en arbeidsavtale

Oppsigelsesvilkår i en arbeidsavtale

En av måtene å si opp en arbeidsavtale på er ved å angi en resolutiv betingelse. Men under hvilke betingelser kan et resolutivt vilkår inngå i en arbeidsavtale, og når opphører arbeidsavtalen etter at det vilkåret har inntrådt?

Hva er en resolutiv tilstand? 

Ved utforming av arbeidsavtale gjelder avtalefrihet for partene. Det betyr at partene selv kan bestemme hva som inngår i avtalen. Det er for eksempel mulighet for å ha et resolutivt vilkår i arbeidsavtalen.

Et resolutivt vilkår betyr at det i kontrakten inngår en bestemmelse som inneholder en hendelse eller betingelse. Når denne hendelsen inntreffer, eller tilstanden utløses, opphører arbeidsavtalen ved lov. Det betyr at kontrakten opphører uten behov for oppsigelse eller oppløsning.

Når du bruker en resolutiv tilstand, må det være det usikker at vilkåret trer i kraft. Det er derfor ikke tilstrekkelig at det allerede er sikkert at vilkåret trer i kraft, men bare at tidspunktet det skal tre i kraft fortsatt er under fastsettelse.

I hvilken arbeidsavtale kan et resolutivt vilkår inkluderes?

For en tidsubestemt arbeidsavtale kan det inkluderes et resolutivt vilkår. Arbeidsavtalen består (uten at oppløsningsvilkåret trer i kraft) på ubestemt tid. Først når det løsende forholdet har inntrådt, opphører arbeidsavtalen ved lov.

Det samme gjelder for en tidsbegrenset arbeidsavtale. En løsende betingelse kan inngå i kontrakten. Arbeidskontrakten eksisterer som en vanlig kontrakt (uten inntreden av den resolutive betingelsen) så lenge kontrakten varer. Først når det løsende forholdet har inntrådt, opphører arbeidsavtalen ved lov.

Eksempler på en oppløsningstilstand

Et eksempel på en resolutiv tilstand er å få et vitnemål. For eksempel kan en arbeidsgiver være forpliktet til å ansette ansatte med et bestemt vitnemål. I så fall kan arbeidsavtalen inneholde et resolutt vilkår om at arbeidstakeren skal ha vitnemålet innen en viss frist. Dersom han ikke har oppnådd vitnemålet innen denne perioden, opphører arbeidsavtalen ved lov.

Et annet eksempel er besittelse av førerkort. Dersom et drosjesjåførbevis fratas, som inngår som et resolutivt vilkår i hans arbeidsavtale, opphører det ved lov.

Et siste eksempel er plikten til å gi en VOG-erklæring. I visse stillinger (som lærere, undervisningsassistenter og sykepleiere) er det lovpålagt et vandelsattest.

Det kan da inngå i arbeidsavtalen at arbeidstaker plikter å gi VOG innen en viss frist. Unnlater den ansatte det? Da opphører arbeidsavtalen ved lov.

Hva er kravene for å inkludere en oppløsningstilstand?

Et resolutivt vilkår kan bare inngå i en arbeidsavtale på visse vilkår.

  • For det første må tilstanden kunne bestemmes objektivt. Det skal være klart for alle når det resolutive vilkåret trådte i kraft. Det skal ikke være rom for et syn på arbeidsgiveren (for eksempel opphører arbeidsavtalen ved lov dersom arbeidstakeren ikke presterer).
  • For det andre må vilkåret ikke være i strid med oppsigelsesforbudene under oppsigelsesloven (f.eks. må ikke forutsetningen lyde: arbeidsavtalen opphører ved lov i tilfelle graviditet eller sykdom).
  • For det tredje må det være usikkert at tilstanden vil inntreffe. Det bør således ikke være slik at det er en formodning om at tilstanden vil inntreffe, og kun tidspunktet for inntreden er uklart.
  • Til slutt må arbeidsgiver påberope seg det resolutive forholdet umiddelbart etter at det har inntruffet. Det gjelder altså ingen oppsigelsesfrist.

Har du ytterligere spørsmål i forbindelse med den løsende tilstanden eller generelle spørsmål om en arbeidskontrakt og ønsker å motta råd? Ta i så fall kontakt med oss. Våre arbeidsadvokater hjelper deg gjerne!

Law & More