Hva er arbeidsgivers plikter etter arbeidsvilkårsloven?

Hva er arbeidsgivers plikter etter arbeidsvilkårsloven?

Hver ansatt i en bedrift må kunne jobbe trygt og sunt.

Arbeidsvilkårsloven (videre forkortet Arbowet) er en del av Arbeidsmiljøloven, som består av regler og retningslinjer for å fremme et trygt arbeidsmiljø. Arbeidsvilkårsloven inneholder forpliktelser som arbeidsgivere og arbeidstakere skal overholde. Disse gjelder alle steder hvor det utføres arbeid (så også for foreninger og stiftelser og for deltids- og fleksarbeidere, vaktarbeidere og personer på 0-timers kontrakt). En virksomhets arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidsmiljøloven i virksomheten overholdes.

Tre nivåer

Lovgivningen om arbeidsforhold er delt inn i tre nivåer: Arbeidsvilkårsloven, Arbeidsvilkårsforordningen og Arbeidsvilkårsforskriften.

 • Arbeidsmiljøloven danner grunnlaget og er også en rammelov. Det betyr at den ikke inneholder regler om spesifikke risikoer. Hver organisasjon og sektor kan bestemme hvordan de skal implementere sin helse- og sikkerhetspolicy og legge den ned i en helse- og sikkerhetskatalog. Arbeidsvilkårsforskriften og arbeidsvilkårsforskriften inneholder imidlertid klare regler.
 • Arbeidsvilkårsforordningen er en utdyping av arbeidsvilkårsloven. Den inneholder reglene arbeidsgivere og arbeidstakere må forholde seg til for å motvirke yrkesrisiko. Den har også spesifikke regler for flere sektorer og kategorier av ansatte.
 • Helse- og sikkerhetsordren er igjen en videre utdyping av helse- og sikkerhetsforordningen. Det innebærer detaljerte forskrifter. For eksempel hvilke krav arbeidsutstyret skal oppfylle eller nøyaktig hvordan en helse- og sikkerhetstjeneste skal utføre sine lovpålagte oppgaver. Disse forskriftene er også obligatoriske for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Helse- og sikkerhetskatalog

I en helse- og sikkerhetskatalog beskriver arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner felles avtaler om hvordan de (vil) etterleve statens målregelverk for sunt og trygt arbeid. En målforskrift er en standard i loven som bedrifter skal forholde seg til — for eksempel maksimalt støynivå. Katalogen beskriver teknikker og måter, god praksis, barer og praktiske veiledninger for trygt og sunt arbeid og kan lages på avdelings- eller bedriftsnivå. Arbeidsgivere og ansatte er ansvarlige for innhold og distribusjon av en helse- og sikkerhetskatalog.

Arbeidsgivers ansvar

Nedenfor er en liste over generelle ansvar og plikter for arbeidsgivere som inngår i lovverket. Spesifikke avtaler om disse ansvarsoppgavene kan variere fra en organisasjon og bransje til en annen.

 • Hver arbeidsgiver skal ha avtale med helse- og sikkerhetstjeneste eller bedriftslege: hovedkontrakten. Alle arbeidstakere skal ha tilgang til bedriftslege, og enhver bedrift skal samarbeide med bedriftslege. I tillegg kan alle ansatte be om en second opinion fra en bedriftslege. Primærkontrakten mellom arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten eller bedriftslegen fastsetter hvilken(e) annen(e) bedriftshelse- og sikkerhetstjeneste(r) eller bedriftslege(r) som kan konsulteres for å få en second opinion.
 • Tilpasse utforming av arbeidsplasser, arbeidsmetoder, arbeidsutstyr som brukes, og arbeidsinnhold til de ansattes personlige egenskaper i størst mulig grad. Dette gjelder også ansatte med strukturelle og funksjonelle begrensninger på grunn av for eksempel sykdom.
 • Arbeidsgiver må begrense monotont og tempobundet arbeid så mye som mulig ('kan med rimelighet kreves).
 • Arbeidsgiver skal forebygge og begrense større ulykker med farlige stoffer så langt det er mulig, arbeidsgiver.
 • Arbeidstakere bør få informasjon og instruksjon. Informasjon og opplæring kan gjelde bruk av arbeidsutstyr eller personlig verneutstyr, men også hvordan aggresjon og vold og seksuell trakassering håndteres i en virksomhet.
 • Arbeidsgiver skal sørge for melding og registrering av arbeidsulykker og yrkessykdommer.
 • Arbeidsgiver er ansvarlig for å avverge fare for tredjemann i forbindelse med ansattes arbeid. Arbeidsgivere kan også tegne forsikring for dette formålet.
 • Arbeidsgiver skal sørge for utvikling og implementering av en helse- og sikkerhetspolicy. Helse- og sikkerhetspolicyen er en detaljert handlingsplan som beskriver hvordan bedrifter kan eliminere risikofaktorer. Med en helse- og sikkerhetspolicy kan du konsekvent demonstrere at det iverksettes trygge og ansvarlige handlinger i selskapet. En helse- og sikkerhetspolicy inkluderer risikoinventar og -evaluering (RI&E), sykefraværspolicy, intern beredskapstjeneste (BH)V, forebyggingsoffiser og PAGO.
 • Arbeidsgiver skal registrere de bedriftsansattes risiko i en risikoinventar og -evaluering (RI&E). Dette sier også hvordan ansatte er beskyttet mot disse risikoene. En slik inventar sier om helse og sikkerhet er truet av for eksempel ustabile stillaser, eksplosjonsfare, støyende omgivelser eller arbeid for lenge ved en monitor. RI&E må sendes til en helse- og sikkerhetstjeneste eller sertifisert ekspert for vurdering.
 • En del av RI&E er en handlingsplan. Dette viser hva selskapet gjør med disse høyrisikosituasjonene. Dette kan innebære å stille med personlig verneutstyr, bytte ut skadelige maskiner og gi god informasjon.
 • Der folk jobber kan det også oppstå sykefravær. Innenfor rammeverket for virksomhetskontinuitet har arbeidsgiver behov for å redegjøre for hvordan sykefravær håndteres i en sykefraværspolitikk. Å føre sykefraværspolitikk er en implisitt definert juridisk plikt for arbeidsgiver og er eksplisitt nevnt i Arbeidsvilkårsvedtaket (art. 2.9). I følge denne artikkelen anbefaler arbodienst å føre en strukturert, systematisk og tilstrekkelig arbeidsforhold og sykefraværspolitikk. Arbodienst må bidra til implementeringen, og ta særlig hensyn til unike grupper av ansatte.
 • For eksempel gir interne beredskapsarbeidere (FAFS-offiserer) førstehjelp i en ulykke eller brann. Arbeidsgiver må sørge for at det er nok FAFS-offiserer. Han skal også sørge for at de kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte. Det er ingen spesielle opplæringskrav. Arbeidsgiver kan selv påta seg oppgavene til den interne beredskapen. Han må utnevne minst én ansatt til å erstatte ham i hans fravær.
 • Arbeidsgivere plikter å utpeke en av sine ansatte som forebyggingsansvarlig. En forebyggingsansvarlig jobber i et selskap – vanligvis i tillegg til sin "vanlige" jobb – for å forhindre ulykker og fravær. Forebyggingsansvarligs lovpålagte oppgaver inkluderer: (med) utarbeide og gjennomføre RI&E, rådgi og samarbeide tett med bedriftsrådet/personalrepresentantene om gode arbeidsforholdspolitikk, samt gi råd og samarbeid med bedriftslegen og annen bedriftshelse. og leverandører av sikkerhetstjenester. Arbeidsgiver kan fungere som forebyggingsansvarlig dersom virksomheten har 25 eller færre ansatte.
 • Arbeidsgiver skal la arbeidstakeren gjennomgå en periodisk arbeidshelseundersøkelse (PAGO). Arbeidstaker har forøvrig ikke plikt til å delta i dette.

Det nederlandske arbeidstilsynet

Det nederlandske arbeidstilsynet (NLA) inspiserer regelmessig om arbeidsgivere og ansatte overholder helse- og sikkerhetsregler. Deres prioritet er på arbeidssituasjoner som utgjør en alvorlig helserisiko. Ved overtredelse kan NLA ilegge flere tiltak, alt fra advarsel til bot eller til og med arbeidsstans.

Viktigheten av helse- og sikkerhetspolitikk

Det er viktig å ha og implementere en tydelig beskrevet helse- og sikkerhetspolicy. Dette forhindrer uheldige helseeffekter og bidrar til bærekraftig ansettbarhet og produktivitet for ansatte. Dersom en arbeidstaker lider skade på grunn av arbeid, kan han holde selskapet ansvarlig og kreve erstatning. Arbeidsgiveren må da kunne bevise at den har gjort alt som med rimelighet var praktisk mulig – i driftsmessig og økonomisk henseende – for å forhindre denne skaden.

Vil du vite hvordan du bruker arbeidsmiljøloven i din bedrift? Vår arbeidsadvokater svarer gjerne på spørsmålene dine. Vi kan analysere din bedrifts risikofaktorer og gi deg råd om hvordan du kan redusere dem. 

Personverninnstillinger
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din mens du bruker nettstedet vårt. Hvis du bruker tjenestene våre via en nettleser, kan du begrense, blokkere eller fjerne informasjonskapsler gjennom innstillingene for nettleseren din. Vi bruker også innhold og skript fra tredjeparter som kan bruke sporingsteknologi. Du kan selektivt gi ditt samtykke nedenfor for å tillate slike tredjepartsinnbygging. For fullstendig informasjon om informasjonskapslene vi bruker, data vi samler inn og hvordan vi behandler dem, vennligst sjekk vår Personvernserklæring
Law & More B.V.