Er pensjonsordning obligatorisk?

Er pensjonsordning obligatorisk?

Ja og nei! Hovedregelen er at arbeidsgiver ikke har plikt til å tilby pensjonsordning til arbeidstakere. I tillegg er arbeidstakere i utgangspunktet ikke forpliktet til å delta i en pensjonsordning gitt av arbeidsgiver.

I praksis er det imidlertid mange situasjoner hvor denne hovedregelen ikke gjelder, noe som gjør at arbeidsgiver har lite valg med hensyn til å tilby pensjonsordning eller ikke. En arbeidsgiver kan heller ikke alltid utforme eller endre pensjonsordningen slik han selv finner det hensiktsmessig. Det er viktig å ha sikkerhet om dette.

I hvilke situasjoner er pensjonsordning obligatorisk?

  • For obligatorisk medlemskap i en bransjens pensjonskasse;
  • Plikten etter a tariffavtale; Begrensning pga bedriftsutvalget's rett til samtykke;
  • I tilfelle av en allerede eksisterende gjennomføringsavtale;
  • Følgende a lovbestemmelse i pensjonsloven.

Obligatorisk deltakelse i næringspensjonskasse

Når en virksomhet faller inn under en obligatorisk bransjepensjonskasse, er konsekvensen at arbeidsgiver er forpliktet til å tilby pensjonsordningen til pensjonskassen og registrere arbeidstakeren i dette fondet. Dersom en arbeidsgiver feilaktig ikke melder seg inn i en obligatorisk bransjepensjonskasse, kan dette få betydelige økonomiske konsekvenser for ham og hans ansatte. Arbeidsgiver må også melde seg inn senere uansett og med tilbakevirkende kraft registrere de ansatte. Det betyr at alle forfalte pensjonsinnskudd fortsatt må betales. Noen ganger er dispensasjon mulig, men siden dette varierer fra bransje til bransje, er det viktig å undersøke dette nøye. Du kan sjekke om virksomheten din er dekket av et av de obligatoriske ytelsesbaserte fondene på uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl.

De fleste nederlandske arbeidstakere er obligatorisk tilknyttet et av mer enn 50 bransjepensjonsfond. De mest kjente bransjepensjonsfondene er ABP (for stat og utdanning), PFZW (helse og velferd), BPF Bouw og Metal and Technology Pension Fund.

Pensjonsforpliktelser basert på tariffavtale

En tariffavtale kan inneholde bestemmelser og vilkår som pensjonsordningen skal forholde seg til eller kan pålegge obligatorisk hos hvilken pensjonsleverandør pensjonen skal plasseres. CBA-bestemmelser om pensjon kan ikke erklæres alminnelig bindende. Det betyr at ubundne arbeidsgivere og arbeidstakere i utgangspunktet ikke er bundet av dem. Det er imidlertid alltid viktig å undersøke om arbeidsgiver og arbeidstakere kan falle inn under en obligatorisk bransjepensjonskasse.

Begrensninger for arbeidsgiver på grunn av retten til samtykke fra bedriftsutvalget 

Den såkalte samtykkeretten fra bedriftsutvalget begrenser ytterligere arbeidsgivers avtalefrihet på pensjon. Denne samtykkeretten er regulert i bedriftsutvalgsloven § 27. Et bedriftsutvalg er lovpålagt dersom bedriften sysselsetter minst 50 personer. Ved fastsettelse av antall sysselsatte i virksomheten kan det ikke skilles mellom arbeid på heltid og deltid. Arbeidsgiver skal etter bedriftsutvalgsloven innhente samtykke fra bedriftsutvalget for blant annet vedtak om innføring, endring eller opphevelse av pensjonsavtale.

Arbeidsgiver har allerede inngått en administrasjonsavtale med en pensjonsleverandør.

I denne situasjonen er arbeidsgiver nesten alltid kontraktsmessig forpliktet til å registrere alle nyansatte hos pensjonsleverandøren. En årsak til dette er at en pensjonsforvalter i utgangspunktet ikke har lov til å spørre om helsetilstanden til ansatte. Nå, for å unngå å registrere kun ansatte med dårligere helse, krever pensjonsforvalteren at alle ansatte – eller en gruppe ansatte – er registrert.

Begrensning på grunn av lovbestemmelse Pensjonsloven

Arbeidsgiver skal innen én måned etter tiltredelse skriftlig informere en ny arbeidstaker om vedkommende vil delta i pensjonsordning eller ikke. Dersom denne ansatte tilhører samme gruppe ansatte som allerede deltar i en pensjonsordning, vil den nyansatte automatisk også begynne å delta i denne pensjonsordningen. I praksis er dette som regel allerede nevnt i den tilbudte arbeidsavtalen.

Arbeidstakers bidrag

Dekker en obligatorisk pensjonsordning arbeidsgiver? I så fall vil den ordningen eller tariffavtalen angi arbeidstakeres maksimale bidrag. Notat! Pensjonsinnskudd er fradragsberettigetArbeidsgivers andel av ansattes pensjonsinnskudd teller som lønnskostnader. Arbeidsgiver kan trekke disse fra overskuddet. Som et resultat betaler du mindre skatt.

Arbeidsgivers omsorgsplikt

Informasjon om pensjonen går gjennom pensjonsleverandøren (pensjonskassen eller et pensjonsselskap). Men arbeidsgiver må også informere ansatte om enkelte ting. Dette kalles omsorgsplikt. Ofte kan pensjonskassen eller pensjonsforsikringsselskapet hjelpe med dette. Arbeidsgiver skal varsle ansatte om pensjonen sin:

  • Ved arbeidsstart. Arbeidsgiver forteller om pensjonsordningen og pensjonsinnskuddet de må betale selv. Og om verdioverføring er mulig. En nyansatt setter allerede opptjent pensjon inn i den nye arbeidsgivers pensjonsordning.
  • Hvis de allerede jobber for eksempel med muligheter for å bygge en ekstra pensjon.
  • Dersom de slutter i arbeidslivet, sier arbeidsgiver til arbeidsgiver at pensjonsordningen kan fortsette dersom arbeidstaker starter egen virksomhet. I tillegg bør arbeidsgiver informere arbeidstakeren om verdioverføringen av pensjonen til den nye arbeidsgivers pensjonsordning.

Kan en ansatt nekte pensjon?

I de fleste tilfeller er det nesten umulig å ikke delta i en pensjonsordning. Dersom det er fastsatt bransjepensjon eller pensjonsdeltakelse i tariffavtalen, kan arbeidstaker ikke komme ut av det. Dersom arbeidsgiver har inngått kontrakt med et pensjonsforsikringsselskap, er det også vanligvis en avtale om at alle ansatte skal delta. Som ansatt kan du også spørre deg selv om det er lurt å ikke delta. I tillegg til ditt obligatoriske bidrag til pensjonskassen, bidrar også arbeidsgiver med en del. Pensjonsinnskuddet kommer også fra bruttolønnen, mens det skal komme fra nettolønnen din når du begynner å spare selv.

Dømte

En samvittighetsnekter er en person som ikke ønsker å tegne forsikring på grunn av sin religiøse overbevisning. Dette påvirker pensjonen. De må da ha offisiell dispensasjon fra Trygdebanken (SVB). Å søke om et slikt fritak er ganske drastisk, da fritaket gjelder alle forsikringer. Du blir også avmeldt for AOW og WW, og du kan ikke lenger få helseforsikring. Så ikke meld deg som militærnekter bare for å komme deg ut av ditt obligatoriske pensjonsinnskudd. Får du anerkjennelse fra SVB, er du ikke nødvendigvis billigere. I stedet for den forsikrede varianten betaler samvittighetsnekteren en premie for en sparevariant. Premien betales over en spesialåpnet sparekonto med rente. Dette får de i avdrag etter pensjonsalder til potten er tom.

Arbeidsgiver kan ikke endre pensjonsordningen over natten.

Pensjonsordningen er et ansettelsesvilkår, og arbeidsgiver har ikke lov til å endre den bare sånn. Dette er kun tillatt med samtykke fra de ansatte. Noen ganger sier pensjonsordningen eller tariffavtalen at ensidig tilpasning er mulig. Men dette er kun tillatt under alvorlige omstendigheter, for eksempel hvis bedriften står i fare for å gå konkurs eller fordi lovverket eller tariffavtalen endres. Arbeidsgiver skal da informere sine ansatte om et endringsforslag.

Dersom en ordning er aktuelt i bedriften, er den i nesten alle tilfeller obligatorisk. Dersom det tilbys frivillig pensjon, er nøkkelen at alle deltar. Har du spørsmål etter å ha lest bloggen vår? Føl deg fri til å kontakt oss; våre advokater vil gjerne snakke med deg og gi deg passende råd. 

Law & More