Prosedyre for vurdering av skader

Rettsdommene inneholder ofte pålegg om at en av partene skal betale erstatning fastsatt av staten. Partene i saksgangen ligger dermed til grunn for en ny prosedyre, nemlig skadesvurderingsprosedyren. I det tilfellet er imidlertid ikke partene tilbake til det ene. Faktisk kan skadevurderingsprosedyren betraktes som en videreføring av hovedforhandlingene, som bare har som mål å bestemme skadepostene og omfanget av erstatningen som skal utbetales. Denne prosedyren kan for eksempel dreie seg om en viss skadepost er berettiget til erstatning eller i hvilken grad erstatningsplikten reduseres på grunn av skadelidtes forhold. I så henseende skader vurderingsprosedyren fra hovedforhandlingene, med hensyn til bestemmelse av ansvarsgrunnlaget og dermed fordelingen av erstatning.

Prosedyre for vurdering av skader

Hvis ansvarsgrunnlaget i hovedforhandlingene er etablert, kan domstolene henvise partene til skadevurderingsprosedyren. En slik henvisning hører imidlertid ikke alltid til dommerens muligheter i hovedforhandlingene. Grunnprinsippet er at dommeren i prinsippet må estimere skaden i seg selv i dommen hvor den er pålagt å betale erstatning. Bare hvis skadevurderingen ikke er mulig i hovedforhandlingene, for eksempel fordi den angår fremtidig skade eller fordi ytterligere etterforskning er nødvendig, kan dommeren i hovedforhandlingene avvike fra dette prinsippet og henvise partene til skadevurderingsprosedyren. I tillegg kan skadevurderingsprosedyren bare gjelde juridiske forpliktelser til å betale erstatning, slik som standard eller erstatning. Derfor er ikke skadevurderingsprosedyren mulig når det gjelder en plikt til å betale erstatning som følge av en rettslig handling, for eksempel en avtale.

Det er flere fordeler med muligheten for en egen, men etterfølgende skadevurderingsprosedyre. Delingen mellom hoved- og følgende skadevurderingsprosedyre gjør det faktisk mulig å først diskutere erstatningsansvaret uten at det også er nødvendig å ta opp skadeomfanget og påføre betydelige kostnader for å underbygge det. Det kan tross alt ikke utelukkes at dommeren vil avvise den annen parts ansvar. I så fall ville diskusjonen om skadeomfanget og kostnadene som ble pådratt for den vært forgjeves. I tillegg er det mulig at partene i etterkant oppnår en utenrettslig avtale om erstatningsbeløpet, dersom erstatningsansvaret er bestemt av retten. I så fall blir kostnadene og innsatsen til vurderingen skånet. En annen viktig fordel for fordringshaveren ligger i sakskostnadene. Når fordringshaveren i hovedsaken bare prosederer om erstatningsansvaret, blir kostnadene ved saksgangen tilpasset et krav med ubestemt verdi. Dette fører til lavere kostnader enn hvis det umiddelbart ble gjort krav på et betydelig erstatningsbeløp i hovedforhandlingene.

Selv om skadevurderingsprosedyren kan sees på som en videreføring av hovedforhandlingene, bør den startes som en uavhengig prosedyre. Dette gjøres ved service på skadeerklæringen til den andre parten. De juridiske kravene som også stilles til en stevning må vurderes. Innholdsmessig inkluderer skadeserklæringen "forløpet av skaden som det kreves avvikling, spesifiseres i detalj", med andre ord en oversikt over de påståtte skadepostene. I prinsippet er det ikke nødvendig å kreve tilbake betaling av erstatningen eller å oppgi det nøyaktige beløpet for hver skadepost. Tross alt vil dommeren måtte uavhengig estimere skaden basert på de påståtte fakta. Begrunnelsen for kravet må imidlertid spesifiseres i skadeerklæringen. Skadeserklæringen som er utarbeidet er i prinsippet ikke bindende, og det er mulig å legge til nye ting selv etter at skadedeklarasjonen er blitt servert.

Det videre forløpet av skadevurderingsprosedyren tilsvarer den ordinære domstolsprosedyren. For eksempel er det også den ordinære endringen av konklusjonen og en høring i retten. Det kan også bli bedt om bevis- eller ekspertrapporter i denne prosedyren, og rettsgebyr belastes igjen. Det er nødvendig for tiltalte å reetablere en advokat i denne saksgangen. Hvis tiltalte ikke opptrer i skadevurderingsprosedyren, kan det gis mislighold. Når det gjelder den endelige dommen, der det kan pålegges å betale alle former for erstatning, gjelder også de vanlige reglene. Dommen i skadevurderingsprosedyren gir også en rettskraftig tittel og har den konsekvens at skaden er bestemt eller avgjort.

Når det gjelder prosedyren for skadevurdering, anbefales det å konsultere en advokat. For tiltalte er dette til og med nødvendig. Dette er ikke rart. Tross alt er læren om skadevurdering veldig omfattende og sammensatt. Har du å gjøre med et tapsoverslag eller vil du ha mer informasjon om skadevurderingsprosedyren? Ta kontakt med advokatene til Law & More. Law & More advokater er eksperter på prosesslovgivning og skadevurdering og gir deg gjerne juridisk rådgivning eller hjelp under kravsprosedyren.

Dele