Arbeidstakers plikter under sykdom

Arbeidstakers plikter under sykdom

Arbeidstakere har visse plikter å oppfylle når de blir syke og syke. En syk medarbeider skal sykemeldes, gi visse opplysninger og forholde seg til nærmere forskrifter. Når det oppstår fravær har både arbeidsgiver og arbeidstaker rettigheter og plikter. Kort fortalt er dette de viktigste forpliktelsene til den ansatte:

 • Arbeidstaker skal sykemeldes til arbeidsgiver ved sykemelding. En arbeidsgiver må spesifisere hvordan arbeidstakeren kan gjøre dette. Avtaler om fravær er vanligvis nedfelt i en fraværsprotokoll. En fraværsprotokoll er en del av fraværspolitikken. Den angir reglene for fravær og hvordan sykemeldinger, fraværsregistrering, fraværstilsyn, og reintegrering ved (langtids)fravær.
 • Så snart den ansatte er bedre, bør han melde tilbake.
 • Ved sykdom skal arbeidstaker informere arbeidsgiver om helbredelsesprosessen.
 • Den ansatte skal også være tilgjengelig for kontroller og svare på oppringning fra bedriftslegen. Arbeidstaker plikter å medvirke ved reintegrering.

Innenfor enkelte arbeidsfelt kan det foreligge tariffavtale. Disse kan inneholde avtaler om fravær. Disse avtalene er ledende for arbeidsgiver og arbeidstaker.

I sykeperioden: arbeid med restitusjon og reintegrering.

Både arbeidstaker og arbeidsgiver har interesse i arbeidstakers restitusjon og reintegrering. Gjenoppretting gjør at den ansatte kan gjenoppta arbeidet og unngå å bli arbeidsledig. I tillegg kan sykdom føre til lavere inntekt. For arbeidsgiver betyr en syk arbeidstaker mangel på arbeidskraft og en forpliktelse til å fortsette å betale lønn uten motprestasjoner.

Dersom det viser seg at en ansatt skal være syk over lengre tid, må den ansatte samarbeide i reintegreringsprosessen. Under reintegreringsprosessen gjelder følgende forpliktelser for arbeidstakeren (§ 7:660a i sivilloven):

 • Den ansatte bør samarbeide om å etablere, justere og implementere handlingsplanen.
 • Arbeidstaker bør akseptere et tilbud fra arbeidsgiver om å utføre arbeid som kvalifiserer som egnet arbeid.
 • Arbeidstaker bør samarbeide med rimelige tiltak som sikrer reintegrering.
 • Arbeidstaker bør informere Helse- og sikkerhetstjenesten om sitt fravær.

Reintegreringsprosessen har følgende stadier:

 • Den ansatte blir syk. De skal sykemeldes til arbeidsgiver, som Helse- og sikkerhetstjenesten får melding om umiddelbart (innen sju dager).
 • Før det går seks uker vurderer Helse- og sikkerhetstjenesten om det er (potensielt) langtidssykefravær.
 • Innen seks uker gir helse- og sikkerhetstjenesten en problemanalyse. Med denne analysen gir helse- og sikkerhetstjenesten informasjon om fravær, forhold og muligheter for reintegrering.
 • Før det går åtte uker avtaler arbeidsgiver en handlingsplan med arbeidstakeren.
 • Regelmessig drøftes handlingsplanen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker minst en gang hver sjette uke.
 • Etter 42 uker blir den ansatte sykemeldt til UWV.
 • Dette følger en førsteårsevaluering.
 • Etter ca 88 ukers sykdom vil den ansatte motta brev fra UWV med mer informasjon om søknad om WIA-ytelser.
 • Etter 91 uker følger den endelige evalueringen som beskriver reintegreringstilstanden.
 • Senest 11 uker før WIA-ytelsen starter, søker den ansatte om WIA-ytelsen, med krav om reintegreringsrapport.
 • Etter to år stopper fortsatt utbetaling av lønn, og arbeidstakeren kan motta WIA-ytelser. I utgangspunktet opphører arbeidsgivers plikt til å fortsette å betale lønn etter to års sykdom (104 uker). Den ansatte kan da være berettiget til WIA-fordeler.

Fortsatt lønn ved sykdom

Arbeidsgiver skal fortsatt betale den sykmeldte med fast eller midlertidig kontrakt minst 70 % av sist opptjente lønn og feriepenger. Er det høyere prosentandel i arbeidsavtalen eller tariffavtalen? Da må arbeidsgiver etterkomme. Varigheten av fortsatt betaling avhenger av en midlertidig eller fast kontrakt, maksimalt 104 uker.

Reglene i ferier

En syk arbeidstaker opparbeider like mye ferie som en arbeidstaker som ikke er syk og kan avvikle ferie under sykdom. For å gjøre det må arbeidstakeren imidlertid søke tillatelse fra arbeidsgiver. Det kan ikke være lett å vurdere dette selv. Derfor kan arbeidsgiver spørre bedriftslegen om råd. Bedriftslegen kan avgjøre i hvilken grad den ferien bidrar til den syke arbeidstakerens helse. Arbeidsgiver avgjør så, blant annet ut fra dette rådet, om den sykmeldte kan reise på ferie. Blir den ansatte syk på ferie? Reglene gjelder også da. Også i ferien har arbeidstaker plikt til å sykemelde seg. Arbeidsgiver kan umiddelbart starte fraværsrådgivning dersom arbeidstakeren er i Nederland. Er den ansatte i utlandet syk? Da må de sykemeldes innen 24 timer. Den ansatte skal også være tilgjengelig. Bli enige om dette på forhånd.

Hva om den ansatte ikke overholder dette?

Noen ganger holder ikke en syk arbeidstaker de inngåtte avtalene og samarbeider derfor ikke tilstrekkelig i reintegreringen. For eksempel dersom arbeidstaker er i utlandet og har unnlatt å møte til bedriftslegebesøk flere ganger eller nekter å utføre passende arbeid. Som et resultat av dette risikerer arbeidsgiver en bot fra UWV, nemlig fortsatt utbetaling av lønn under sykdom i inntil et tredje år. En arbeidsgiver kan i så fall treffe tiltak. Rådet er å starte en samtale med den ansatte og si tydelig fra om at de må samarbeide om reintegrering. Dersom dette ikke hjelper, kan arbeidsgiver velge lønnsstans eller lønnsstopp. Arbeidsgiver gjør dette kjent ved å sende arbeidstaker et rekommandert brev om dette. Først etter dette kan tiltaket gjennomføres.

Hva er forskjellen mellom lønnsstopp og lønnsstans?

For å få arbeidstakeren til å samarbeide har arbeidsgiver to muligheter: å stanse eller stoppe lønnen helt eller delvis. Når det gjelder retten til lønn bør det skilles mellom reintegrering og kontrollforpliktelser. Manglende overholdelse av reintegreringsforpliktelser (å nekte egnet arbeid, hindre eller forsinke utvinning, ikke samarbeide om å utarbeide, evaluere eller justere en handlingsplan) kan føre til lønnsstopp. Arbeidsgiver skal ikke fortsette å betale lønn for den perioden arbeidstakeren ikke oppfyller sine forpliktelser, selv om arbeidstakeren senere utfører sine plikter (art 7:629-3 BW). Rett til lønn eksisterer heller ikke dersom arbeidstakeren ikke er (eller har vært) arbeidsufør. Men anta at den ansatte ikke overholder overvåkingskravene (ikke møter på bedriftslegemottaket, ikke være tilgjengelig til fastsatte tider, eller nekte å gi informasjon til bedriftslegen). I så fall kan arbeidsgiver stanse utbetalingen av lønn. Arbeidstakeren vil i så fall fortsatt få utbetalt full lønn dersom han overholder overvåkingskravene. Ved lønnsstopp faller arbeidstakers rett til lønn bort. Arbeidstaker får først lønn igjen i det øyeblikket han overholder forpliktelsene. Med lønnsstans har arbeidstakeren fortsatt rett til lønn. Bare betalingen stoppes midlertidig inntil han oppfyller sine forpliktelser igjen. I praksis er lønnsstans det mest brukte pressmiddelet.

Meningsforskjell 

Arbeidsgiver kan være uenig dersom bedriftslegen vurderer at arbeidstakeren ikke er syk (lenger). Dersom den ansatte er uenig, kan det bes om en ekspertuttalelse fra en uavhengig institusjon.

En ansatt melder seg sykemeldt etter en konflikt.

Det kan være situasjoner hvor arbeidsgiver skiller seg fra arbeidstaker når arbeidet kan gjenopptas (delvis). Som et resultat kan fravær føre til konflikt. Tvert imot kan en konflikt på arbeidsplassen også være årsak til sykemelding. Melder den ansatte seg syk etter sammenstøt eller uenighet på arbeidsplassen? Be i så fall bedriftslegen vurdere om den ansatte er arbeidsufør. En bedriftslege kan foreslå hviletid avhengig av situasjon og helseplager. I denne perioden kan det forsøkes, eventuelt gjennom mekling, for å løse konflikten. Er ikke arbeidsgiver og arbeidstaker enige, og er det ønske om å si opp kontrakten med arbeidstaker? Deretter følger som regel en samtale om en oppsigelsesavtale. Er ikke dette vellykket? Da vil arbeidsgiver be tingretten om å si opp kontrakten med arbeidstakeren. Her er det vesentlig at det bygges opp en nøyaktig fraværsmappe på den ansatte.

Arbeidstaker har krav på overgangstillegg (erstatning ved oppsigelse) i både oppsigelsesavtale og oppsigelse gjennom tingretten.

Sykemelding på midlertidig kontrakt

Er arbeidstakeren fortsatt syk når arbeidsavtalen utløper? Da trenger ikke lenger arbeidsgiver å betale dem lønn. Den ansatte går da ulykkelig ut. Arbeidsgiver skal melde arbeidstakers sykdom til UWV siste arbeidsdag. Arbeidstakeren mottar da sykepenger fra UWV.

Råd om fravær

Å være ute av stand til å jobbe på grunn av sykdom fører ofte til mye 'mas'. Da er det viktig å være på vakt. Hvilke rettigheter og plikter gjelder, og hva er fortsatt mulig og ikke lenger mulig? Har du spørsmål om sykefravær og ønsker råd? Kontakt oss da. Våre arbeidsadvokater hjelper deg gjerne!

Personverninnstillinger
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din mens du bruker nettstedet vårt. Hvis du bruker tjenestene våre via en nettleser, kan du begrense, blokkere eller fjerne informasjonskapsler gjennom innstillingene for nettleseren din. Vi bruker også innhold og skript fra tredjeparter som kan bruke sporingsteknologi. Du kan selektivt gi ditt samtykke nedenfor for å tillate slike tredjepartsinnbygging. For fullstendig informasjon om informasjonskapslene vi bruker, data vi samler inn og hvordan vi behandler dem, vennligst sjekk vår Personvernserklæring
Law & More B.V.